Per-Olof Swedmark

Per‑Olof Swedmark

English in the end.
_____________________________________

Med mina kollage vill jag skapa en urban känsla i hemmet. Det är motsägelsefullt, men det är så jag älskar att jobba. Mitt motto är: I en någorlunda strukturerad rörighet ska det finnas något vackert tilltufsat. Allt som allt blir det smyckat smuts.

Temat på kollagen är en blandning av pop- och gatukonst. Min Filosofi är att det är materialet som leder mig fram slutresultatet och det är sällan jag har en klar vision hur verket ska gestaltas innan jag börjar arbeta. I min process kan jag lägga enormt mycket tid på att pussla med visa bitar tills det ser rätt ut för mitt öga. Men ofta är det slumpen som blir avgörande. Processen är rörig och fylld med frustration. Men jag har lärt mig att släppa på kontrollen och våga göra fel. Det är så magin skapas.

-Processen enkelt förklarat-
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

- Skapa arbetsmaterial
Klotterjakten – ut på stan och plocka ner postrar från elskåp mm och fotografera klotter/graffiti. Välja ut bilder, redigera och printprocess.

- Skapandet
Klippa, riva, vika. Pussla, pussla och pussla med huvuden, kroppar och klotter/ graffiti. Klippa och klistra upp motivet på en kartong. Färglägga motivet med spray. Utifrån motivet skapas bakgrunden med postrar i ett visst mönster samt färg. När bakgrunden är färdiglimmad klottrar jag ner den med mina krumelurer. Du ska nästan alltid kunna hitta fiskbenet och packman som jagar mini-packman. Därefter målas bakgrunden så att motivet ska få rätt fokus. När bakgrunden är helt klar så limmas motivet upp. Färdigt…

Mina Fine Art Prints är digitala fotokollage som oftast innehåller smutsiga väggar, klotter på elskåp, sönderrivna postrar, handgjort förarbete med papper och klotter/graffiti jag själv fotograferat. I dessa kollage sker rivandet, klippandet, pusslandet, målandet, ritandet och sprayningen digitalt. Därefter går jag till printstudion och numrerar och signerar för hand.

För att fläcka tavlor och skulpturer är jag på ständigt på loppmarknader och secondhandbutiker.


Kollagen gestaltas i fem olika stilar.
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

x Kollage på canvas:

x Digitala kollage: Dessa konstverk säljs som Fine Art Prints/Giclée i begränsad upplaga med numrering och signering för hand.

x StreetRays: Är mina urbana röntgenplåtar. Dessa konstverk säljs som Fine Art Prints/Giclée i begränsad upplaga med numrering och signering för hand.

x Fläckade tavlor: Gamla tavlor smyckas.

x Fläckade skulpturer


Fine Art Print / Giclée kvalitet
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Printen tillverkas hos Martins inramningar och prints. Skrivaren som används är Epson Sure Color P20000 med original UltraChrome Pro pigment inks. Pappret som används är Canson® Infinity PrintMaKing Rag 310 g vilket är ett konstnärs- och fotopapper samt möter de krav på livslängd som ställs av museer och gallerier.


Följ mig gärna på Instagram: streetpopartist

Hör gärna av er för frågor

Hälsningar

Per-Olof
swedmark.po@gmail.com


Utställningar
2019 - Gallerinatten Malmö
2020 - Scandic Malmen Stockholm Okt- Jan 2021 - Inställt pga Covid 19.
2021 - Qoffee - April-Juli (Kafé/Kontorshotell i Malmö på Södergatan 22)

_______________________________________________________________________________________

With my collages, I want to create an urban feeling in the home. It's contradictory, but that's how I love working. My motto is: In a reasonably structured mess, there should be something beautifully scruffy. All in all, it will be adorned dirt.

The theme of collages is a mixture of pop and street art. My philosophy is that it is the material that leads me to the final result and it is rare that I have a clear vision of how the work should be designed before I start working.

-The process easily explained-

- Create working materials
Doodle hunt - out on the town and pick up posters from electrical cabinets etc. and photograph doodle / graffiti. Select images, edit and print process.

- Creation
Cut, tear, cut and tear. Puzzle, puzzle and puzzle with heads, bodies and doodle / graffiti. Cut and paste the motif on a cardboard box. Color the motif with spray. Based on the motif, the background is created with posters in a certain pattern and color. When the background is glued, I scribble it down with my crumbs. You should almost always be able to find the fishbone and packman who hunts the mini-packman. Then the background is painted so that the motif gets the right focus. When the background is completely clear, the motif is glued up. Done…

My prints usually contain dirty walls, doodle on electrical cabinets, torn posters, handmade preparatory work with paper and doodle / graffiti I myself photographed. Instead of tearing, cutting, puzzling, painting and drawing by hand, this is done digitally. Then I go to the print studio and number and sign by hand.

To stain paintings, I am constantly looking for old paintings, mainly portraits. I usually find these at flea markets and second-hand shops.

The collages is designed in four different styles.

x Collage on canvas:

x Digital collages: These works of art are sold as Fine Art Prints / Giclée in a limited edition with numbering and signing by hand.

x StreetRays: Are my urban x-rays. These works of art are sold as Fine Art Prints / Giclée in a limited edition with numbering and signing by hand.

x Stained paintings: Old paintings are decorated.


Fine Art Print / Giclee
The printer used is Epson Sure Color P20000 with original UltraChrome Pro pigment inks. The paper used is Canson® Infinity PrintMaKing Rag 310 g, which is an artist's and photo paper and meets the longevity requirements set by museums and galleries.

Follow me on Instagram: streetpopartist

Feel free to contact me for questions

Greetings
Per-Olof
swedmark.po@gmail.com

Exhibitions
2019 – Gallerynight in Malmo
2020 - Scandic Malmen Stockholm Oct- Jan 2021 - Canceled due to Covid 19.
2021 - Qoffee - April-July (Café / Office Hotel in Malmö on Södergatan 22)

Utställningar
2019 - Gallerinatten Malmö
2020 - Scandic Malmen Stockholm Okt- Jan 2021 - Inställt pga Covid 19.
2021 - Qoffee - April - Juli (Kafé/Kontorshotell i Malmö på Södergatan 22)

Kontakta Per-Olof Swedmark

Malmö Skåne län
0703083053
Instagram
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta godkänner du hur vi använder cookies. Läs vår integritetspolicy