Daniel McMurry

Daniel McMurry

Om konstnären

Jag har alltid varit intresserad av rymden, isoleringar, sammankopplingar, kärlek och relationer, analogi och metafor, det gestalt förmåga i vårt sinne och våra drömmar, omedvetna lagring av synen på verkligheten, mångbottnad symbolik, surrealism, automatisk skrift och teckning, mänsklig dualitet , mänsklig sexualitet, naturalism, kvantfysik, jungiansk teori, drömanalys, musik och idealism av den mänskliga potential som uttrycks i den grekiska ordet Areté. När jag begrundar mitt liv, och filtrera mina erfarenheter genom dessa personliga preferenser, jag bygger en berättelse som följer mitt liv, vare sig det är riktiga eller felaktiga ... den hamnar en myt av slag. Ibland kan anses vara en sådan story-byggnad som skadar ens ta på verkligheten och hämmar upplevelsen av "nu". Men bra eller dåliga eller fula ... De är MINA myter.

******************************************************************************************************************
I have always been interested in space, isolations, interconnections, love and relationship, analogy and metaphor, the gestalt ability of our mind and of our dreams, unconscious overlay of vision on reality, multilayered symbolism, surrealism, automatic writing and drawing, human duality, human sexuality, naturalism, quantum physics, Jungian theory, dream analysis, music, and the idealism of human potential as expressed in the greek word Areté. As I contemplate my life, and filter my experiences through these personal preferences, I build a story that follows my life, be it accurate or inaccurate… it ends up a myth of sorts. At times such story-building might be considered detrimental to one’s take on reality and inhibit the experience of “now”. But good or bad or ugly… they’re MY myths.