Dofri

Dofri, 2019

Blyerts
21 x 29,7 cm

Isländsk fårhund

Sålt