Gärdsmyg I

Gärdsmyg I, 2018

Olja
25,5 x 35,5 cm
Sålt