Roy Svensson / Blyerts
Svarta händer vit keps

Svarta händer vit keps
Skapat år: 2018
Teknik: Blyerts
Mått: 50 x 38 cm