Barbara Månsson

Ballet study on white

Ballet study on white, 2017

Akvarell