Roy Svensson / Leksaker - Toys

Ko-ko

Ko-ko, 2017

Akvarell
57 x 40 cm

Arches